تحقیق و توسعه

سدید قوطی ( تهران قوطی )  مفتخر به ایجاد خط جدیدی با تمرکز به تحقیق توسعه برای ایجاد و ارتقای خدمات مشتری مدارانه و ارتقای خدمات، است. در این راستان تاسیس مرکز تحقیق و توسعه خود را در کانادا با نام SADID R&D تاسیس نمودیم.

 

با توجه به افزایش تمرکز جهان بر حفاظت از محیط زیست، برای صاحبان برند بسیار مهم است انتخاب های بسته بندی که تأثیر مثبتی بر اکوسیستم دارند. به عنوان محصولی که بر پایه ها بنا شده است با توجه به بیش از دو دهه تجربه Affiliate در ساخت قوطی های فلزی، این امر ضروری است

 

اهداف ما